ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Toepassingsgebied

Voor de toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden (hierna AVV genoemd)  verwijst de term “Bidfood of Verkoper” zowel naar Bidfood NV als naar Bidfood Flanders. De partijen erkennen uitdrukkelijk dat de onderhavige AVV ter kennis van de koper gebracht zijn voor elke (mondelinge schriftelijke, en/of elektronisch ) bestelling en/of bij de in ontvangstname van de producten.

De AVV zijn van toepassing op al onze contractuele betrekkingen, behoudens de wijzigingen welke in onderlinge toestemming van beide partijen schriftelijk overeengekomen zijn en met uitzondering van alle andere voorwaarden, deze van de koper inbegrepen.

In het kader van aanbestedingen en specifieke overeengekomen overeenkomsten tussen partijen, hebben de AVV een aanvullend karakter en ze zijn slechts van toepassing in geval van stilzwijgen van de specifieke overeenkomst. Ze zijn niet van toepassing als de aanbestedingsdocumenten hun toepassing uitsluiten.

De leveringen “buiten contract” zijn volledig onderworpen aan de huidige AVV. Met andere woorden, de specifieke voorwaarden van een overheidsopdracht kunnen nooit stilzwijgend uitgebreid worden tot bestellingen en leveringen die geen deel uitmaken van het contract waarover onderhandeld werd.

 1. Bestelling

Iedere bestelbon die door de cliënt aan Bidfood is overgemaakt, geldt als bevestiging van een bestelling, behoudens tegenbericht van Bidfood binnen de 48 uur na de ontvangst ervan. Tenzij anders bepalingen in het contract, in geval van een bestelbon en levering voor een bedrag minder dan 250 EUR exclusief BTW, zal Bidfood gerechtigd zijn een forfaitair bedrag van 30 EUR exclusief BTW te factureren teneinde haar bijkomende kosten te dekken (o.a. haar transportkosten). Wanneer de bestelling het minimumbedrag niet bereikt, kan de koper de bestelling verplaatsen en combineren met de volgende bestelling, of producten toevoegen om het minimumbedrag te bereiken.

 1. Prijzen

De prijzen van onze prijslijst zijn slechts geldig tijdens de periode van publicatie of aanduiding van de genoemde prijslijst. Na deze termijn kunnen onze prijzen gewijzigd worden zonder enige voorafgaande kennisgeving of verwittiging, ondanks de aanvaarding van de offerte. Eveneens, omwille van de prijsschommelingen op de voedingsmiddelenmarkt, de prijswijziging van onze importproducten, wijzigingen in de toepasselijke taksen, elke gebeurtenis die zich na de aanvaarding van de bestelling voordoet, die onafhankelijk is van onze wil en die de uitvoering van het contract duurder maakt, zal van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving aanleiding geven tot een aanpassing van onze prijzen aan die objectieve marktgegevens. Actieprijzen zijn alleen geldig indien levering tijdens de actieperiode plaatsvindt.

 1. Aanvaarding en klachten

De goederen worden aanvaard door het loutere feit van hun afhaling indien het materiële vervoer geschiedt door de koper, door zijn aangestelden, lasthebbers of tussenpersonen, of door iedere andere persoon met wie hij een overeenkomst betreffende dit vervoer heeft afgesloten. In geval van levering door Bidfood, worden de goederen geacht te zijn aanvaard door het loutere feit van hun levering in de etablissementen van de koper, behoudens met redenen omkleed voorbehoud dat onmiddellijk wordt geuit aan de bezorger en waarvan melding dient te worden gemaakt op de vervoerdocumenten. De leveringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel gegeven.

Iedere kwantitatieve (bv. niet-geleverd product) of kwalitatieve (bv. beschadigde verpakking) afwijking met betrekking tot de geleverde producten moet binnen 48 werkuren na levering aan de Klantendienst worden gemeld. En tout état de cause, en cas de livraison non conforme ou défectueuse, la responsabilité de Bidvest se limite au remplacement, dans un délai normal, de la partie de la livraison faisant l’objet de la réclamation sans autre indemnité.In ieder geval, beperkt de verantwoordelijkheid van Bidfood zich, bij een vastgestelde niet conforme of gebrekkige levering, tot de vervanging, binnen een normale termijn, van het onderdeel van de levering dat het voorwerp uitmaakt van de klacht, zonder andere schadeloosstelling.Klachten met betrekking tot het factureren van een verkeerde prijs moeten schriftelijk worden gemeld binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

 1. Statiegeld

Verpakkingen waarvoor statiegeld wordt aangerekend worden teruggenomen tegen de op de factuur vermelde waarborgsom.

 1. Betalings-termijn-achterstand

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bestellingen geacht op onze zetel te zijn geplaatst en worden onze facturen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur betaald op het rekeningnummer vermeld op de factuur.

Elke op de vervaldatum onbetaalde som geeft van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning aanleiding tot een conventionele interest van 12% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur. Bovendien zal elke op de vervaldatum onbetaalde som van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vermeerderd worden met een conventionele schadevergoeding, te beschouwen als schadebeding, ten bedrage van 15 % van de onbetaalde gefactureerde som en met een minimum van € 75,00 per openstaande factuur.

Elke gedeeltelijke betaling zal eerst afgetrokken worden van de kosten, vervolgens van de vervallen interesten en tenslotte van het kapitaal in weerwil van de inhoud van elke meegedeelde afrekening en van elke vroeger medegedeelde tussentijdse aanwending. In geval van gerechtelijke invordering van een factuur, is de koper daarenboven de redelijke invorderingskosten verschuldigd, met inbegrip van de interne beheerskosten welke het bedrag van de hierboven vermelde forfaitaire schadevergoeding te boven gaan.

 1. Vervalclausule

De volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere facturen die op naam van dezelfde klant opgesteld zijn, zelfs al zijn deze facturen op termijn betaalbaar, onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar. Bijgevolg wordt de totale som van de nog openstaande facturen opeisbaar.

Bovendien, geeft iedere bestelling die niet op de vervaldag is betaald, Bidfood het recht om alle contracten die na de onbetaalde bestelling worden afgesloten, van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten nadele van de koper. In dit geval is van rechtswege een som opeisbaar gelijk aan 30% van het (de) ontbonden contract(en). Indien Bidfood niet voor de ontbinding opteert, heeft deze het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, zijn leveringen op te schorten zolang de vorige leveringen en facturen onbetaald blijven.

 1. Overmacht

Bidfood is geenszins aansprakelijk indien hij ingevolge toeval of overmacht in de onmogelijkheid verkeert om zijn verplichtingen na te komen. Met overmacht worden o.m. gelijkgesteld: oorlog, oproer, staking, gezondheids- of voedselcrises, sociale onrust, machinebreuk, het aanzienlijk duurder of schaars worden van grondstoffen, van arbeidskrachten, van energie of van vervoer, of iedere omstandigheid die de uitvoering van het contract uitzonderlijk duurder maakt.

 1. Gedeeltelijke nietigheid

In het geval van nietigheid, of niet toepasbaarheid van een van de bepalingen van deze AVV blijven alle andere bepalingen integraal van toepassing.

 1. Bescherming van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. We verwijzen u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming beschikbaar op https://horecaservice.bidfood.be/nl/confidentialite.

Update juni 2022

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper. Het Belgisch recht is van toepassing.